S O U T Ě Ž o 3 x RC model na dálkové ovládání v hodnotě 4.500 Kč

Pokud chcete vyhrát tento skvělý model třeba jako dárek pod stromeček, napište nám co nejvtipněji pro koho byste ho chtěli a odpovězte správně na otázku, kolik značek automobilů prodává společnost Domanský.

J A K H R Á T ?

Správnou odpověď napiš to registračního formuláře níže.

Tři správné a nejvtipnější odpovědi vyhrávají  Soutěž končí v pondělí 19. prosince 2022 ve 13hod.

 

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Odpověď na soutěžní otázku:

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O RC MODEL NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „O RC MODEL“ (dále jen „soutěž“).

  1. Pořadatel soutěže

Společnost Domanský s.r.o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35498 /MSPH, dále jen „pořadatel“

  1. Místo konání a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 8. 12. 2022 od okamžiku vyhlášení soutěže v rámci rozeslání newlstteru zaslaného na členy Klubu Domanský

  1. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Domanský s.r.o. Podmínkou účasti v soutěži je napsat do komentáře správnou odpověď na otázku: Kolik značek automobilů prodává společnost Domanský.? A současně nejvtipněji napsat, komu by soutěžící výhru věnovali a proč.  Podmínkou pro obdržení výhry je, aby vybraní soutěžící po vyzvání prostřednictvím emailové zprávy na mail, kterým se registrovali do soutěže,  potvrdili zájem o osobní převzetí výhry na adrese Tlumačovská 1298, Praha 5 – Stodůlky do 27.12.2022.

 

  1. Průběh soutěže

Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím webových stránek domansky.cz. Soutěžící se zúčastní svou odpovědí na soutěžní otázku. Principem soutěže je správně odpovědět na soutěžní otázku a současně nejvtipněji napsat, komu by soutěžící výhru věnovali a proč. Výhercem se stanou 3 (tři) soutěžící, kteří dle odborné poroty pořadatele napíší nejvtipnější odpověď a současně správně odpoví na soutěžní otázku. Výherce bude poté kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy. 

  1. Výhry v soutěži

3 (tři) soutěžící, jejichž správnou a nejvtipnější odpověď vybere odborná porota, získá RC model na dálkové ovládání. Výhru nelze převést na jinou osobu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. Podmínkou získání výhry je uvedení svého jména a příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Na této adrese bude výherce nejpozději v den ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl email od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v emailu, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

  1. Osobní údaje

Pořadatel zpracovává údaje soutěžícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok od jejího ukončení. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Domanský s. r. o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35498 /MSPH. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje. Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů o účelu zpracování údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Pořadatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Pokud se soutěžící domnívá, že Pořadatel zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po Pořadateli, aby takové údaje opravil. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Pořadateli anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly Pořadatelem vymazány v případě že: o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; o soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; o osobní údaje byly zpracovány protiprávně; o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje; o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Pořadateli. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

  1. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.  Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email: marketing@domansky.cz 

Datum: 7. 12. 2022